Algemene voorwaarden Mosa & More Juli 2021


Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Mosa & More, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, Loevestein 58,  2403 JB te Alphen aan den Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78017149.

 

ALGEMEEN

 

Onderstaande  Algemene voorwaarden  (AV) zijn gemaakt om de verkoop van de producten en de workshops zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat voor een ieder duidelijk is  waar men rekening mee dient te houden. Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op uw boeking/iedere boeking en of bestelling bij Mosa & More. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien u hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van Mosa & More. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, zo is de instelling van Mosa & More.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 

Organisator: Mosa & More


Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Mosa & More beschreven zoals hieronder:

 1. Organisator Mosa & More: de eenmanszaak Mosa & More, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78017149.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mosa & More een overeenkomst is aangegaan.
 3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 4. Producten: de producten die Mosa & More aanbied en verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van (zelfontworpen) cadeau artikelen en DIY-producten. Tevens het geven van workshops met betrekking tot DIY-producten.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mosa & More en klant krachtens welke Mosa & More de dienst zal uitvoeren.
 6. Aanbod: de producten en/of diensten die door Mosa & More op de website, per e-mail of via de sociale media worden aangeboden.
 7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
 8. Schriftelijk: per brief, e-mail en/ of  digitale berichtgeving.
 9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of Mosa & More worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mosa & More gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Mosa & More en de klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling/ workshop bij Mosa & More verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mosa & More en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Mosa & More zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.


ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een reservering heeft gedaan via de website: Mosaenmore.nl of via per e-mail gemaakte afspraken. De definitieve afspraken worden altijd per e-mail bevestigd.
 2. Op alle boekingen gelden de vastgestelde annuleringskosten.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Mosa & More zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Mosa & More gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mosa & More niet.
 6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Mosa & More het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 7. Mosa & More behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan € 100,- een vooruitbetaling van 100% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Mosa & More de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.
 8. Alle door Mosa & More gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
 9. Mosa & More behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 10. Mosa & More behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 11. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of bestellingen.
 12. Mosa & More is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.


ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mosa & More verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Mosa & More niet.
 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Mosa & More binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mosa & More onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 4. Mosa & More heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Mosa & More zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 6. Indien de klant een overeenkomst met Mosa & More wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en indien het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Mosa & More schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.
 7. Indien Mosa & More, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Mosa & More gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Mosa & More in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Mosa & More uitgevoerde werk te vergoeden.

 

ARTIKEL 5. BETALING

 

 1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kan Mosa & More het bedrag helaas niet in mindering brengen. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.
 3. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor groepen vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de workshop voor de workshopdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Workshops rechtstreeks geboekt via de website worden betaald via het betalingssysteem op de website.
 5. Alle door Mosa & More verzonden facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 7. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. In bovenstaande gevallen heeft Mosa & More voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 10. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Mosa & More elektronisch factureert. Indien de opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Mosa & More zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
 11. De opdrachtgever  kan bezwaren tegen de door Mosa & More verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mosa & More kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar Mosa & More een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 12. Alle door Mosa & More geleverde producten blijven eigendom van Mosa & More totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mosa & More zijn voldaan.

 

ARTIKEL 6. OPZEGGING DOOR ORGANISATOR

 

 1. De organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.
 2. Omwille van onze betrouwbaarheid en gastvrijheid is Mosa & More er niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan. Maar mocht er onverhoopt vanuit onze zijde een boeking worden geannuleerd, dan zal Mosa & More de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend geheel retourneren.


ARTIKEL 7. OPZEGGING WORKSHOP DOOR DE OPDRACHTGEVER


Inleiding:


Een boeking van een workshop door de opdrachtgever betekend dat de organisator een bepaald tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen. Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw ingeboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van te voren geboekt en daarom zijn de gehanteerde staffels onder artikel 7.2 al heel vriendelijk/in het voordeel van de opdrachtgever. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 7.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt. Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachts-situatie van iemand anders voor rekening komt voor Mosa & More. Wel zullen wij in zo'n situatie nog gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing, doch de voorwaarden onder 7.2 blijven op voorhand van kracht.

 1. Opzegging van de reservering door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.
 2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten.
  1. Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum 14 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum worden de workshopkosten teruggestort. Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum 30 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum betaald u € 75,- administratiekosten.
  2. Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 14 en dag 1 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan wordt er 25%  in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. U heeft nog wel de mogelijkheid de workshop te verzetten. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan betaald u: 35% van het gehele boekingsbedrag.
  3. Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 7 en dag 1 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan betaald u: 100% van het gehele boekingsbedrag.
  4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.


ARTIKEL 8. DEELNEMER WORKSHOPS

 1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan bezittingen van de organisator dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.
 2. Mosa & More stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk bij Mosa & More in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van Mosa & More vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. Daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van de geboekte/workshop/locatie
 3. Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator te berichten. Deze organisator zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid wordt verholpen.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR


A: Workshops

 1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Voor schade ontstaan aan mobiele telefoons, kleding en camera’s kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Veiligheid staat bij Mosa & More op de eerste plaats. Aan het begin en tijdens de workshop zal hierover uitleg gedaan worden. Indien u deze aanwijzingen niet opgevolgd is dat altijd eigen verantwoordelijkheid.
 3. Iedere overeenkomst tussen Mosa & More en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Mosa & More als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.


B: Overige diensten

 1. Indien Mosa & More onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1 50,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Mosa & More uitkeert.
 2. In aanvulling op artikel 9.B1 is Mosa & More dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie Mosa & More aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mosa & More toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 3. Mosa & More sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Mosa & More geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Mosa & More.
 4. Mosa & More is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de opdrachtgever in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Mosa & More is in sommige gevallen afhankelijk van haar leveranciers.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Mosa & More voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van Mosa & More.


ARTIKEL 10. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MOSA & MORE

 1. Mosa & More garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Mosa & More spant zich in om de gegevens die Mosa & More voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Mosa & More met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Mosa & More streeft ernaar klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen.
 4. Mosa & More is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Mosa & More uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
 5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 10.4 is Mosa & More eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Mosa & More en/of overige promotionele uitingen van Mosa & More.

 

ARTIKEL 11. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR OPDRACHTGEVER EN HET HERROEPINGSRECHT

 1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant dient Mosa & More te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mosa & More onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mosa & More om verzoekt.
 3. Indien in uitzondering op artikel 11.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mosa & More zijn verstrekt, heeft Mosa & More het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 4. De klant stelt Mosa & More steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.
 5. Bij klachten over de door Mosa & More geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Mosa & More binnen 5 dagen na levering van de producten..
 6. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mosa & More mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.  
 7. De in artikel 11.6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.
 8. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Mosa & More. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Mosa & More. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.
 9. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 11. Mosa & More kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
  1. producten die door Mosa & More tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, geboortedatum, geboorteplaats, speciale kleuren etc.);
  2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  4. producten met een hygiënische verzegeling waarbij de verzegeling door de klant verbroken is;
 12. Indien de klant Mosa & More de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
 13. Het risico van verzending van de bestelde producten van Mosa & More richting de klant ligt volledig bij de klant. Mosa & More verstuurt de producten met pakketpost van PostNL. Mosa & More is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.
 14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Mosa & More. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Mosa & More, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.


ARTIKEL 12. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De door Mosa & More te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Mosa & More opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Mosa & More de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.
 2. De levertijd van gepersonaliseerde producten kan variëren afhankelijk van het product en/of het ontwerp. Mosa & More stelt de klant tijdig op de hoogte van de levertijd.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
 4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mosa & More mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 11.2.
 5. Aan de leveringsplicht van Mosa & More, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mosa & More geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
 6. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht heeft Mosa & More het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
 2. Mosa & More is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 3. Mosa & More is bij sommige activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mosa & More weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mosa & More kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mosa & More een overeenkomst is aangegaan.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Mosa & More onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: ziekte, overlijden, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Mosa & More, wanprestatie door leveranciers van Mosa & More waardoor Mosa & More haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Mosa & More of diens leveranciers.
 5. Bij overmacht heeft Mosa & More ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Mosa & More in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek


ARTIKEL 14. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Mosa & More tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Mosa & More geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie niet toegestaan.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mosa & More en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mosa & More.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mosa & More ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mosa & More
 5. Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Mosa & More geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtgever.
 6. Mosa & More is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de opdrachtgever op de servers van Mosa & More plaatst. Indien de door de opdrachtgever  geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de opdrachtgever Mosa & More vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de opdrachtgever.
 7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 14.2 en artikel 14.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk heeft Mosa & More recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 15. CONFORMITEIT

 1. Mosa & More zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de opdrachtgever en Mosa & More in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. De garantietermijn van Mosa & More komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mosa & More is derhalve niet verantwoordelijk de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de opdrachtgever.
 3. De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft bewerkt/gerepareerd dan wel heeft laten bewerken/repareren door derden, aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Mosa & More.
 4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mosa & More worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever naar inziens van Mosa & More aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Mosa & More .
 5. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mosa & More te leveren producten voor rekening komt van Mosa & More, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.